^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Z nami rozwiniesz skrzydła

Zadaniem Rzecznika jest ochrona uczniów szkoły przed złym traktowaniem, przemocą fizyczną i słowną, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją,  oraz zaniedbaniem. Uczniowie mogą zwracać się do Rzecznika w celu uzyskania porady lub wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w sprawach konfliktowych, problemowych czy nietypowych. Rzecznik może zajmować się sprawami dotyczącymi indywidualnego ucznia jak również grupy uczniów a także całej klasy. Szczegółowy opis zadań Rzecznika Praw Ucznia znajduje się w Statucie Szkoły.
Funkcję Rzecznika Praw Ucznia w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim w roku szkolnym 2019/2020 pełni pan Roman Partykowski.