Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi

Kartka z kalendarza - luty

 

Wybrane problemy i sukcesy liceum w pierwszych latach funkcjonowania 

           Jak każda nowo powstająca instytucja i nasze Liceum w pierwszych latach istnienia napotykało wiele problemów np.; finansowych, kadrowych czy lokalowych. Jednak nakładem wspólnej pracy Rodziców, Władz Gminy, Rady Pedagogicznej czy osobistego zaangażowania pierwszego Dyrektora z każdej opresji udawało się wyjść obronną ręką. Z pośród wielu problemów pierwszych lat egzystencji szkoły, jako szczególnie trudny możemy zaliczyć stosunek mieszkańców do profilu wykształcenia, co wynikało z sfery psychologicznej i zaszłości powojennych tego terenu.  Powszechnym było przekonanie, iż awans społeczno-zawodowy można łatwiej uzyskać zdobywając wykształcenie techniczno-rzemieślnicze. Sukces szkoła w tej kwestii zawdzięcza wieloletniej pracy edukacyjne i osiągnięciom absolwentów, których dokonania pokazały, że wykształcenie ogólnokształcące-humanistyczne jest równorzędną ścieżka do odniesienia sukcesu. Inny ważny problem to tzw. zaplecze rekrutacyjne młodzieży do szkoły. Szkoły podstawowe z okolicznych wsi, często borykające się z problemami kadrowymi przygotowywały uczniów na różnym poziomie. Liceum do klasy pierwszej przyjmowało więc wszystkich chętnych bez określenia wymagań podstawowych. Dlatego tez efektywność kształcenia była niska a tzw. „wskaźnik odejścia ze szkoły” znacznie wyższy niż w innych szkołach tego typu na Opolszczyźnie. Jeszcze jeden problem związany z funkcjonowania Liceum, to poprawność językowa nieodzowna przy średnim wykształceniu humanistycznym. Jedna z absolwentek pisała we wspomnieniach: „ … miałam ogromny problem z wyrażaniem swoich myśli i uczuć, bo dialekt śląski wdzierał się do słownictwa i fonetyki.” [2] Młodzi ludzie musieli nie tylko zdobywać wiedzę ale także pokonywać bariery językowe – naleciałości gwarowe. Dla wielu z nich była to przeszkoda nie do pokonania, gwara i język niemiecki była to „mowa dnia  codziennego”.  Pracownikom szkoły stopniowo udawało się pokonywać przeszkody a pojawiać zaczęły się  sukcesy. Podnoszono efektywność nauczania, a co za tym idzie rósł autorytet liceum, szkoła stawała się centrum opiniotwórczego i kulturalnego życia okolicy.  To tutaj rodziły się pomysły cyklicznych wydarzeń np.: zabawy karnawałowe, rajdy turystyczne, rowerowe czy studniówki. Inny sukces szkoły, to pozyskanie w rekrutacji na kolejne lata szkolne uczniów z okolicznych okręgów szkolnych a nawet z Opola. W szkole pojawiły się dzieci repatriantów i stworzono tu przyjazne warunki wzajemnego poznania i akceptacji. Młodzi ludzie na płaszczyźnie szkoły uczyli się życia razem, a świadomość kulturalnej różnorodności  ukazywała nam piękno naszego regionu.

 

 

 [1] Wykorzystano opracowanie: „Funkcje dobrzańskiego liceum w środowisku wiejskim”,

   autorzy: M. Kutyma, R. Kałuża, str. 88-94, Opole 2005r                                                                                                                                   

[2] tamże str. 92