Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi

Rekrutacja

Przyjdź do nas !!! - Rekrutacja 2024/2025

Nasze liceum jest szkołą dla Ciebie !!!
Skorzystaj z naszej oferty - warto - zapytaj tych, którzy są już absolwentami naszej szkoły  albo są aktualnie uczniami.
Możesz przesłać wniosek o przyjęcie drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@zsdobrzenwielki.pl

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA

Wniosek o przyjęcie do szkoły, składa się do dyrektora szkoły.

Do wniosku należy dołączyć:

  • świadectwo ukończenia szkoły (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył);
  • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty(oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył);

 Dodatkowo kandydat może przedłożyć:

  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim (oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata);
  • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej (oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata);
  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (do pobrania ze strony szkoły);
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata),
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu(oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata) oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem(do pobrania ze strony szkoły),
  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą (oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata).

 Kandydaci przyjęci do szkoły proszeni będą również o doniesienie zdjęcia do legitymacji szkolnej.